Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego


Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego corocznie wybierany jest w demokratycznych wyborach i jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Jego liderzy są wzorami godnymi naśladowania, mają ukształtowany system wartości, chwalą się wieloma osiągnięciami.

Samorząd Uczniowski II LO aktywnie uczestniczy w procesie funkcjonowania szkoły, w budzeniu poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, życzliwości oraz bezinteresownej pomocy. Służy rozwiązywaniu problemów przez uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twórczego myślenia, prowadzeniu dialogu, wrażliwości na dobro wspólne. Uczy demokracji, która zasadza się na przekonaniu o równości i wolności wszystkich uczniów.

Samorząd Uczniowski pełni rolę wychowawczą, a jego działaniu wspierają przede wszystkim dyrekcja oraz opiekun. Twórczy, pomysłowi i odpowiedzialni przedstawiciele Samorządu, pod czujnym okiem opiekuna, aktywnie włączają się w wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Podejmują działania na rzecz akcji charytatywnych. Corocznie biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczestniczą w konferencjach i szkoleniach dotyczących wolontariatu. Samorząd Uczniowski II LO systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, angażuje się w mecze charytatywne. Ponadto z inicjatywy Samorządu organizowane są wśród młodzieży II LO zbiórki paczek świątecznych dla potrzebujących.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej corocznie przygotowują Debatę i wybory do SU. Działają w oparci u o ambitny plan pracy, w którego założeniach znajduje się przygotowanie wielu imprez wewnątrzszkolnych, takich jak: dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe, mikołajki, konkursy stroików świątecznych, poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet, Dni Otwarte II LO, Chansonada, Dzień Sportu. Samorząd Uczniowski przede wszystkim aktywnie włącza się w organizację Przeglądu Form Kabaretowych FAFIK, w przygotowanie oprawy do Wigilii szkolnej. Systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i mediami.

Działalność Samorządu Uczniowskiego II LO, zbudowana na płaszczyźnie wzajemnego porozumienia, tworzy współodpowiedzialność za szkołę, kształtuje poczucie przynależności do niej oraz uczy zasad współpracy i uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: PAULINA MAJOWSKA (KL. 3C)


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: ADRIAN DUTKA (KL. 4I)


SEKRETARZ: WERONIKA ZACŁONA (KL. 4A)


SKARBNICY: ZUZANNA LIBER (KL. 3C), JULIA SZUFNARA (KL. 3G)


SEKCJA FOTOGRAFICZNA: ZOFIA KRUPA (KL. 2C), ANTONINA SZOSTAK (KL. 2C)


TELEWIZJA SZKOLNA: JULIA CHRONOWSKA (KL. 3C), BARTOSZ MICHALIK (KL. 3C), OLIWIER MOSKALEWICZ (KL. 3C), KAROL ROGALSKI (KL. 3C)


SEKCJA KULTUROWO-KREATYWNA: WIKTORIA HOJNIAK (KL. 3C), NIKOLA RZEGOCKA (KL. 3C), LIDIA WŁODARZ (KL. 3C)


SEKCJA INFORMACYJNO-MEDIALNA: OLIWIA GUTOWSKA (KL. 2E), SARA GZULA (KL. 2E), DAMIAN PAWLIK (KL. 4A), ALEKSANDRA RĘBILAS (KL. 2E), WIKTORIA SOPATA (KL. 4E), EMILIA WÓJCIK (KL. 4E)


SEKCJA TECHNICZNA: IGOR FAŁOWSKI (KL. 3C), MATEUSZ KANTOR (KL. 3C), GRZEGORZ MRÓZ (KL. 3C), JAN PAWLAK (KL. 3C), KAROL ROGALSKI (KL. 3C)


SEKCJA GRAFICZNA: OLIWIER MOSKALEWICZ (KL. 3C)


OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: MGR KINGA SZOSTAK, MGR JOANNA SZAFRAN-GRUSZCZYŃSKA