Małopolska Chmura Edukacyjna

"Małopolska Chmura Edukacyjna" to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżenia osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.


Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2020-2021 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna z Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia, dla najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu chcących rozwijać zainteresowania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Zajęcia będą prowadzone z przedmiotu: biologia - zajęcia on-line, przez nauczycieli akademickich przy współudziale nauczycieli ze szkół, w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r., a udział w nich pozwoli nabyć uczniom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe w obszarze z biologii.


Całkowita wartość projektu: 51 686,60 zł; Współfinansowanie z UE: 43 933,61 zł

Rekrutacja na zajęcia on-line z biologii w ramach projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2020-2021 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne - dokumenty rekrutacyjne.