Ceremoniał szkoły

Do ceremoniału szkoły należy organizowanie uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych w rocznicę śmierci patronki Marii Konopnickiej. Oficjalne uroczystości: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas I, pożegnanie absolwentów, oraz obchody ważnych rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu polskiego odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego. Rozpoczynają się hymnem państwowym, a kończą odśpiewaniem "Roty".


W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa za dobre imię szkoły, wierni dążeniom Rzeczypospolitej Polskiej - my uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.


Ś L U B U J E M Y:


Zachować postawę godną spadkobierców tradycji wielu pokoleń Polaków.


Ślubujemy!


Systematycznie i pilnie zdobywaną wiedzą przygotować się do pracy zawodowej i czynnego i czynnego uczestnictwa w budowie przyszłości naszego Kraju.


Ślubujemy!


Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności ucznia.


Ślubujemy!


Okazywać na każdym kroku miłość i szacunek dla swoich rodziców.


Ślubujemy!


Szanować przyrodę oraz wspólnie wypracowane dobro ludzi.


Ślubujemy!


Poznawać i propagować piękno Ziemi Sądeckiej.


Ślubujemy!


Szanować i uznawać tych, którzy pracują nad naszymi umysłami i charakterami.


Ślubujemy!


Hymn szkoły

Maria Konopnicka - "Rota"


Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy,

Nie damy by nas zniemczył wróg...


- Tak nam dopomóż Bóg!


Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy Ducha,

Aż się rozpadnie w proch i w pył

Krzyżacka zawierucha.

Twierdz? nam będzie każdy próg...


- Tak nam dopomóż Bóg!


Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,

Ni dzieci nam germanił.

Orężny wstanie hufiec nas,

Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...


- Tak nam dopomóż Bóg!