Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 585 razy.

Do wakacji pozostało 50 dni ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox

rodo


1. Przekazanie danych osobowych bez wymaganych przez Administratora zabezpieczeń stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i powinno być traktowane jako incydent. (Art. 32, Art. 33, Art. 34 RODO).

2. NIE przesyłaj e-mailem, NIE przenoś na nośnikach zewnętrznych plików z danymi osobowymi lub danymi chronionymi w zakładzie pracy, które nie zostały zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający ich zdekodowanie przez osoby nieuprawnione.

3. Przed przekazaniem danych osobowych (listy, wykazy itp.) zaszyfruj pliki! Nie przekazuj list, wykazów z danymi osobowymi w treści wiadomości (np. e-mail), zamiast tego wskaż, że dane znajdują się w załączniku, staraj się zapisać listę z danymi osobowymi jako plik i zaszyfruj go przed wysłaniem.

4. Hasło zabezpieczające zaszyfrowany plik z danymi przekazuj w inny sposób niż zabezpieczony plik (np. telefonicznie, SMS itp.).


Pobierz
Instrukcja szyfrowania plików

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) i w związku z zebraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (klienta szkoły) informuję:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, ul. Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz, zwane dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 442 05 06, adres e-mail: zso2@edu.pl oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza (Współadministrator);

2) Administrator nie wyznaczył przedstawiciela;

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail:

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g) RODO – oraz na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) i Art. 9 ust. 1 lit. a) RODO); szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwuwyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa); jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji usługi, o którą wnioskuje klient szkoły;

10) nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Admin